Home » En annerledes tilnærming

En annerledes tilnærming

En reell sirkulærøkonomi trenger en annerledes tilnærming

I en reell sirkulær økonomi vil, ifølge Ede 2016, operativsystemet være regenererende både for natur og mennesker og rikdom være rettferdig fordelt. 

‘Den sirkulære karakter [vil] gjenspeiles i våre sosiale systemer, inkludert våre finansielle tjenester, våre forretningsstrukturer samt de politiske rammer og kulturelle normer som påvirker menneskelig atferd’. 

Sharon Ede (December 2016): The Real Circular Economy]

Kurset i kooperativt sosialt entreprenørskap (se kursoversikt, del 2) utdyper flere aspekter ved den sirkulære økonomien. Edes håp om en «ekte sirkulær økonomi», tilnærmer jeg meg bl.a. gjennom å:

  • Få en bedre forståelse av sirkulærøkonomien gjennom temaene diskutert på de fem websidene referert til nedenfor.

 

(1)  Den konvensjonell sirkulærøkonomiens begrensninger..

(2)   En sirkulær industriell økonomi,‘Stahel-style’. Den sirkulære økonomien er ofte betegnet som et sett av sykluser, for tekniske og for biologiske næringsstoffer. Walter Stahel, av mange sett på som opphavsmannen til konseptet ‘sirkulærøkonomi’-, fokuserer kun på den industrielle økonomien og de tekniske næringsstoffene.

Forskjellen mellom den lineære og (konvensjonelle) sirkulære økonomien og Stahel’s tre former for sirkulærøkonomi oppsummeres. Fokus er på ‘Ytelsesøkonomien’ (‘produkter som tjeneste’), som (i sin ideelle form) beholder eierskap og ansvar gjennom og utover produktenes levetid. Rau og Oberhuber (2023) [1] bygger videre på Stahels rammeverk og hevder at separasjon av makt og ansvar er det grunnleggende problemet i vårt nåværende økonomiske system. Å nærme seg deres løsninger på politiske nivå kan virke radikalt og vanskelig å få til. Men som illustrert gjennom modellen for Kommunal Velstandsbygging, konkurranse-vilkår kan utgjevnes og mulighets-rommet for en reell sirkulærøkonomi økes.

(3)  Basis for de Biologiske Næringssyklusene i Sirkulærøkonomien; Barry Commoners Økologiske Lover. Commoner er kjent som en forløper for sirkulær økonomisk tenkning. Denne websiden oppsummerer hans fire lover og relaterer dem til andre forfattere som Braungart og McDonough, inkludert sistnevntes «nye språk for karbon».

(4) Jordbruk som den andre halvdelen av sirkulærøkonomien. Dette understreker spesielt potensialet til forbedrede landbruksmetoder for radikalt økt binding av karbon i jord. Det er utdypet i Mot en Reell Sirkulærøkonomi.

(5)  Sirkulære forretningsmodeller som drivere for den sirkulære økonomien & En mal for sirkulære forretningsmodeller. Den sirkulære økonomien kan bare bli en realitet for bedrifter hvis det finnes levedyktige forretningsmodeller, og Jonker og Fabers (2021)[2] mal er presentert i Mot en Reell Sirkulærøkonomi. Kurset (se kursoversikt) referert ovenfor utdyper dette viktige arbeidet.

 

[1] Thomas Rau and Sabine Oberhuber (2023): Material Matters. Developing for a Circular Economy.

[2] Jan Jonker , Niels Faber (2021): Organizing for Sustainability. A Guide to Developing New Business Models