Home » Regenerativ

Regenerativ

Regenerativitet vs Bærekraft

 

Referanser fra bl.a. Gjørvad og Rosenstock (2021) [heretter ‘G&R’] vil hjelpe oss med å forstå hva dette innebærer.

En presisering: G&R hevder at et regenerativt tankesett overgår ambisjonene til den sirkulære økonomien. Til det vil jeg si, ja- hvis vi snakker om den konvensjonelle sirkulær-økonomien. Men for det jeg har beskrevet som en reell sirkulærøkonomi, er det derimot et sammenfall. Altså vil det som i grafen nedenfor kalles ‘regenerativ’, inkludere det jeg har beskrevet som en ‘reell sirkulærøkonomi’

G&R tar utgangspunkt i en graf de har hentet (og oversatt) fra Brown et.al (editors) 2018 COST Action CA16114 RESTORE: REthinking Sustainability TOwards a Regenerative Economy, Working Group One Report: Restorative Sustainability

(Jeg har utelatt G&R’s tilleggsreferanser til den orginale grafen [om linær, sirkulær og regenerativ økonomi])

 

G&R referrer til denne grafen som følger:

Det holder ikke lenger å definere det å være bærekraftig som synonymt med nullutslipp, og for å gjenopprette planetens helse må vi i større grad skape innovative løsninger som klarer å bygge opp fremfor å bryte ned. 

 ..Tidligere var normalen å se på bærekraft som et likevektsproblem, der bærekraftig drift ble definert av at vi “tar like mye som vi gir”. Å begrense og nulle ut negativ påvirkning har lenge stått i fokus for å oppnå bærekraftig drift.

 I denne sammenheng har et bærekraftig selskap ambisjoner om klima-nøytralitet, der det onde med det gode forhåpentligvis utligner hverandre. Eksempelvis har selskaper som Equinor og SAS ambisjoner om å bli mer bærekraftige ved å nå dette likevektspunktet innen 2050.

 I dag holder det ikke at selskaper utelukkende higer etter å oppnå dette likevektspunktet, og flere beveger seg derfor mot et gjenopprettende tankesett. Her er fokuset i større grad å gjøre mer godt enn vondt [jfr. websiden ‘Mot en Reell Sirkulærøkonomi’]

 Dersom vi beveger oss enda et hakk videre mot ‘less bad, more good’, finner vi det regenerative tankesettet.. I korte trekk handler regenerativitet om å både bygge opp igjen og utvikle fremfor å utelukkende redusere påførte skader, der både planeten, samfunn og helsen til mennesker står i fokus.

Nora Lade Gjørvad og Key Rosenstock (21. september 2021) Regenerativ økonomi — den nye bærekraftsbølgen [utheving og tekst i klammer lagt til]

 [Brown et.al 2018 utrykker det på denne måten:

«Ved å ‘gjøre mer godt åpner vi dører for å gjenopprette miljøer og samfunn, og for å skape og muliggjøre forhold for miljømessig, sosial og økonomisk regenerativ vekst

(ibid:8 [egen oversettelse, utheving lagt til]).